TURNITIN İntihal (Benzeşim) Programı Kullanım İlkeleri ve Kullanım KılavuzuTURNITIN Plagiarism Program

TURNITIN İntihal (Benzeşim) Programı Kullanım İlkeleri​

 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

                                             BAĞIMLILIK VE ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEZ ÇALIŞMASI BENZEŞİM RAPORU ALINMASINA VE KULLANILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

 

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Çukurova Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsüne bağlı Anabilim Dallarında yürütülen tezli lisansüstü programlarda yazılan tezlerin tez savunma sınavı öncesinde ve savunma sonrasında, Tez Çalışması Benzeşim Raporu alınmasına ve kullanılmasına  ilişkin esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 – (1) Bu Uygulama Esasları; Çukurova Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler  Enstitüsüne bağlı Anabilim Dallarında yürütülen tezli lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3 – (1) Bu Uygulama Esasları, 6/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine;

 

(2)  01/07/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”ne,

 

(3)     25/12/2014  tarihli  YÖK  Genel  Kurul  toplantısında  görüşülerek  karara  bağlanmış     olan

“Lisansüstü Programların Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler”e,

 

(4)20/04/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”ne

 

(5) 12/10/2016 tarihli ve 29855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Tez Çalışması Benzeşim Raporunun Alınmasına ve Kullanılmasına İlişkin Esaslar

Tez Çalışması Benzeşim Raporunun Alınması

MADDE 4 – (1) Tez Çalışması Benzeşim Raporu, danışmanın talebi (e-posta) üzerine Çukurova Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından verilen kullanıcı adı/şifre aracılığıyla, kendi kişisel hesapları üzerinden tez danışmanları tarafından İntihal Tespit Programı (Turnitin) kullanılarak alınır.

 

(2)  Tez Çalışması Benzeşim Raporu, tez danışmanı tarafından, tezin yalnızca Özet, Abstract, Giriş ve Ana Bölümlerinden oluşan kısmının .doc, .docx veya .pdf dosyası olarak intihal tespit programına yüklenmesi ile alınır. Dosya büyüklüğünün 40 MB'tan düşük ve 400 sayfadan az olması gerekir. Tezin yayına dönüşen bölümleri programa yüklenmez. Programa yükleme yapılırken Dosya Başlığı (Document Title) olarak tez başlığının tamamı, Yazar Adı (Author’s  First Name) olarak öğrencinin adı, Yazar Soyadı (Author’s Last Name) olarak öğrencinin soyadı bilgisi yazılır.

 

(3)   TURNITIN İntihal tespit programına yüklenen dosyanın süreçlenmesinde, ilgili programdaki filtreleme seçenekleri aşağıdaki şekilde ayarlanır:

 

-  Kaynakça hariç (Bibliography excluded)

 

-Materyal ve Metot hariç (Material and Methods excluded)

 

-  Alıntılar dâhil (Quotes included)

 

-5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç (Limit match size to 5 words)

 

-Savunma öncesinde “Depo yok (No Repository)” seçeneği seçilmelidir. Savunma sonrasında “Depoya Ekle” (Standart Paper Repository seçeneği işaretlenmelidir.

 

-Çeviri eşleştirmesi etkinleştirilmelidir. (Enable Translated Matching)

 

-Öğrenci ödev deposu (Student Paper Repository), mevcut ve arşivlenmiş internet (Current and archived internet), süreli yayınlar ve dergilerin (Periodicals, Journals & Publications) taranması tercih edilmelidir

 

(4)   Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra, tezin tam başlığını ve öğrencinin ad soyad bilgisini gösterecek ekran görüntüsü öğrenci veya danışmanı tarafından elektronik olarak kaydedilerek çıktısı alınır.

 

Benzeşim raporu kutucuğunda değerlendirme sonucu yüzde (%) olarak görüntülenir.

 

Tez Çalışması Benzeşim Raporunun Tez Savunma Sınavı Öncesinde Kullanılması

 

MADDE 5 - (1) TURNITIN intihal programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında tezin yüzdelik sayı olarak belirtilen “benzeşim oranını”, tezin tam başlığını ve öğrencinin ad soyad bilgisi ile raporlama işleminin yapıldığı “tarih” bilgisini içeren sayfa, tezin tamamı ve tezin raporlamaya tabi tutulan kısmı ve öğrenci tarafından doldurulan ve imzalanan savunma öncesi tez benzeşim raporu formu danışmanı tarafından tüm jüri üyelerine elektronik ortamda gönderilir.

 

(2) TURNITIN intihal programı uygulama işlemi sonrasında alınan raporda belirtilen benzeşim oranı %  30'u geçiyorsa  Enstitünün “Yüksek Lisans/Doktora  Tez Çalışması Benzeşim   Raporu”

 

formuna, gerekli açıklamalar mutlaka eklenmelidir. Benzeşim oranının % 30 ve daha altında olması durumunda ise herhangi bir açıklamaya gerek yoktur. Benzeşim oranının % 30’un altında olması yasal olarak intihalin olmadığı anlamına gelmez. Tezde ve benzeşim raporuna ilişkin benzeşim oranında intihale ilişkin tüm yasal sorumluluk öğrenciye aittir.

 

Tez Çalışması Benzeşim Raporunun Mezuniyet İşlemlerinde Kullanılması

 

MADDE 6-(1) Tez savunma sınavı sonrasında başarılı bulunan öğrenci, mezuniyet işlemleri için tezinin Enstitüye teslim edeceği elektronik nüshasının ekinde, tez savunma sınavı tarihi sonrasında tezde yapılmış muhtemel düzeltmeler içeren dosya kullanılarak alınmış savunma sonrası TURNITIN Benzeşim Raporu ile bu rapordaki bilgiler kullanılarak hazırlanmış ve öğrenci tarafından doldurularak imzalanmış savunma sonrası “Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Benzeşim Raporu” formunun ıslak imzalı aslını enstitüye teslim etmekle yükümlüdür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Geçerlilik Tarihi ve Yürütme

 

Geçerlilik Tarihi

 

MADDE 7-(1) Bu uygulama esasları, ilgili Enstitü Yönetim Kurullarında kabul edildiği tarih  itibariyle yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 8-(1) Bu uygulama esaslarını ilgili enstitü müdürü yürütür.